Landelijke lancering actieprogramma “Kansrijke start” onderbouwt belang minor “Kansrijke zorg voor kansarmen”

13 september 2018

Vandaag heeft minister de Jonge van volksgezondheid het actieprogramma Kansrijke start gepresenteerd. Met dit actieprogramma wordt er geïnvesteerd in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Het actieprogramma sluit goed aan op de minor “Kansrijke zorg voor kansarmen” die dit studiejaar gestart is bij de verloskunde opleiding van Hogeschool Rotterdam.

In deze minor leren studenten de diverse problematiek en de invloed daarvan op moeder en kind voor, tijdens en na de zwangerschap (her)kennen. We werken hierbij veel met Storytelling; studenten luisteren naar de verhalen van moeders en met behulp van deze verhalen komen ze tot gezamenlijke oplossingen voor de diverse problematiek. Daarnaast verdiepen ze zich in theoretische achtergronden van gezondheidsrisico’s van armoede. De studenten zijn in de praktijk aan de slag en werken samen met de (aanstaande) moeder, haar gezin, medestudenten en relevante zorgverleners.

Zoals de Jonge zegt vinden wij als opleiding het ook onze opdracht om de kans op een goede start zo groot mogelijk te maken. De start hiervan is het opleiden van de professionals van de toekomst.

Regionaal consortium: 2 nieuwe onderzoeksprojecten gehonoreerd door ZonMW

9 juli 2018

Eind januari jl. was de deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij ZonMw in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte II. M.b.t. onze regionaal consortium regio (Zuidwest Nederland) zijn de volgende twee voorstellen gehonoreerd:

 1. ‘Invloed van maternale gezondheid in de preconceptieperiode en de vroege zwangerschap op zwangerschapsuitkomsten en kind uitkomsten: Van risicoselectie naar interventies in multi-etnische populaties’.
 2. ‘Ethisch verantwoorde preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen door middel van een loyalty programma’.

Omschrijving onderzoek 1
Onderzoek laat zien dat de vroege zwangerschap, en zelfs al de preconceptieperiode, belangrijke perioden zijn voor geboorte-uitkomsten en latere gezondheid van het kind. Dit project is gericht op de ontwikkeling van preventiestrategieën voor het verbeteren van de leefstijl en het verminderen van stress van toekomstige ouders, al vanaf de preconceptieperiode, om het verloop van de zwangerschap, geboorte-uitkomsten en de gezondheid van hun kinderen te verbeteren. Het onderzoek is ingebed in het Generation R Next onderzoek.

Regio en looptijd
De looptijd van het onderzoek is vier jaar en zal starten in oktober 2018. Het onderzoek vindt plaats in regio Rotterdam.

Contactpersoon
Dr. Romy Gaillard, projectleider, afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus MC

Omschrijving onderzoeksproject 2
In dit project wordt, in samenwerking met kwetsbare vrouwen en hun zorgverleners, een loyalty programma ontwikkeld waarin vrouwen in toenemende mate worden beloond voor een gezonde leefstijl en deelname aan het preconceptiezorgconsult. Met deze aanpak hopen wij zorgverleners te ondersteunen om cliënten hun ongezonde leefstijl te laten verbeteren en daardoor de kans op een ongecompliceerde zwangerschap te vergroten.

Regio en looptijd
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Zuidwest Nederland. De looptijd van het onderzoek bedraagt vier jaar en start in november 2018.

Contactpersoon
Dr. Wendy Koster, projectleider, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC

In het voortraject is aan diverse consortium partners gevraagd om hierover mee te denken wat heel waardevolle feedback heeft opgeleverd. Nogmaals hartelijk dank voor uw inspanningen!

MPA-KV: Promotie Ayesha Heinis, docent

21 juni 2018

Ayesha Heinis, docent bij onze opleiding, is gepromoveerd. Op 21 maart jl. heeft zij bij de Radboud Universiteit Nijmegen haar proefschrift ‘Laboring on Fetal Monitoring’ verdedigd. Wij feliciteren Ayesha met deze prestatie.

Update: master Klinisch Verloskundige

21 juni 2018

Een panel van onderwijs- en beroepsdeskundigen heeft een positieve terugkoppeling gegeven over de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam. Dit eindoordeel is overgenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Op 19 en 20 maart 2018 hebben onderwijs- en beroepsdeskundigen gekeken of de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit is nodig om een erkende opleiding te krijgen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het panel is tot een positief eindoordeel gekomen, welke is overgenomen door de NVAO.
 
Onderwijsprogramma is positief creatief
Het panel gaf aan dat de beoogde leerresultaten duidelijk zijn afgeleid van het beroepsprofiel en goed (en herkenbaar) zijn door vertaald in competenties en leerlijnen. Ze herkenden de specifieke masteropleiding voor klinisch verloskundigen als Rotterdamse profilering en zij adviseerden ons dit vast te houden. Ook beoordeelden zij ons onderwijsprogramma als positief creatief, waarbij goed gebruik is gemaakt van het bestaande programma van de master Physician Assistant – Klinisch Verloskundige (MPA-KV). Er is voldoende aandacht voor de wisselwerking tussen binnen- en buitenschool programma.

Vervolg op positief besluit
Met dit positieve besluit kunnen de KNOV en NVOG gezamenlijk een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een specialistenregister. Dit register moet het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen waarborgen. Hiervoor is een geaccrediteerde zelfstandige masteropleiding nodig. Komende maanden gaan we kijken naar de financiering en bekostiging van de opleiding. De subsidieregeling – welke bij de MPA-KV hoort – zal namelijk niet gelden voor de MKV.

Artikel: De enige erkende masteropleiding voor Klinisch Verloskundigen

21 juni 2018

De afgelopen jaren werd er onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de MPA-KV. De uitkomsten van ondertussen meer dan 10 jaar opleiden werden geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie van artikel met als titel: “De enige erkende masteropleiding voor klinisch verloskundigen”,. Deze publicatie werd onlangs gepubliceerd in het NTOG.

Het artikel is een mooi afscheidscadeau van (en voor) onze oud-collega’s Evelien Cellissen en Rudy Rijke. En het is geschreven samen met prof. Dr. Eric Steegers, onze jarenlange vaste samenwerkingspartner van het Erasmus MC en met prof. Dr. Fedde Scheele, onze vaste voorzitter van de adviesraad.

> Bekijk het artikel

Artikel: Woman-centered care 2.0: Bringing the concept into focus

6 juni 2018

Een van de speerpunten van de opleiding verloskunde is woman-centred care. Maar wat is dit precies? Vanwege het ontbreken van een eenduidige (werk)definitie van woman-centred care, zowel in de verloskundige praktijk als in het verloskundig onderwijs en onderzoek, hebben we binnen het lectoraat Transities in Zorg op gestructureerde wijze een woman-centred care definitie ontwikkeld op basis van praktijk-gerelateerd onderzoek. Door implementatie van deze definitie in theoretisch en praktisch onderwijs, kan op een eenduidige manier het concept en de kerncomponenten gehanteerd worden door zowel VAR studenten, docenten en stagebegeleiders.

Lees het artikel

Film blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ – kwetsbare zwangeren

19 maart 2018

Vanuit het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld. Deze blauwdruk kan worden gebruikt als raamwerk bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren.

Met financiering van ZonMw is nu ook een filmpje ontwikkeld. Deze film heeft als doel om VSV’s die dat willen, te ondersteunen bij het implementeren van de blauwdruk binnen het VSV. De film is ontwikkeld als gevolg van de vele positieve reacties op de blauwdruk en de verzoeken vanuit verschillende VSV’s in Nederland om met de blauwdruk aan de slag te kunnen gaan.

De film is te vinden via:
http://www.regionaalconsortium.nl/nl/blauwdruk/ 

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

9 februari 2018

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Complex thema

Kwetsbare zwangeren vormen een belangrijk en complex thema in de dagelijkse praktijk van de geboortezorg. Het is niet altijd makkelijk om kwetsbaarheid te herkennen, kwetsbare vrouwen annuleren vaker hun afspraken met verloskundigen en er zijn veel professionals betrokken. In Nederland is de zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen versnipperd en daarom is het onduidelijk voor geboortezorg professionals welke interventies er zijn en of die interventies effectief zijn.

Samenwerking

Het lectoraat heeft samen met de bachelor en master opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam en vele partners deze aanvraag ingediend om uitwisseling van kennis en vaardigheden rondom kwetsbare zwangeren mogelijk te maken en zo van elkaar te leren. De partners zijn onder andere verloskundige praktijken in de regio Zuidwest Nederland en zes collega-hogescholen/universiteiten in Europa. Deze opleidingen hebben een verloskundige praktijk of praktijkpartner betrokken, waardoor verbinding met de praktijk en ook tussen onderwijs en praktijk gewaarborgd is. Verder zijn diverse partners als adviseur betrokken bij dit project waaronder de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, het Erasmus MC en de  lector internationalisering van Hogeschool Rotterdam.

Het project ‘Vulnerable pregnant women throughout Europe; Exchanging knowledge and best practices from midwifery practices throughout Europe to improve quality of midwifery care’ gaat in april 2018 van start met een duur van minimal twee jaar.

De betrokken verloskundige praktijken in Nederland zijn:

 • Verloskundigenpraktijk ‘Een Goed Begin’ (Rotterdam)
 • Verloskundigenpraktijk Charlois (Rotterdam)
 • Verloskundigenpraktijk de Singel (Dordrecht)
 • Verloskundigenpraktijk Lucina (Dordrecht)
 • MeM Verloskundigen (Delfgauw (VSV Delft))
 • Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas (Rotterdam, Hoogvliet)

De betrokken hogescholen/universiteiten zijn:

 • Artesis Plantijn University Antwerp (België, Antwerpen)
 • Artevelde University College Ghent (België, Gent)
 • Turku University of Applied Sciences (Finland, Turku)
 • University of Milano Bicocca (Italië, Milaan)
 • State Higher Vocational School (Polen, Koszalin)
 • Escola Superior de Enfermagem de Lisbon (ESEL) – Lisbon Nursing School (Portugal, Lissabon)

Nieuwsbrief Midwifery Research Network Nederland (MRNN)

19 januari 2018

In december heeft het Midwifery Research Network Nederland (MRNN) een nieuwsbrief uitgebracht. Het MRNN is het onderzoeksnetwerk van de Nederlandse opleidingen Verloskunde met hun onderzoeksafdelingen. Belangrijke partners in het netwerk zijn TNO en Nivel.

Het MRNN heeft tot doel om het verloskundig (midwifery) onderzoek in Nederland te stimuleren, initiëren en organiseren en zo mogelijk te faciliteren. Voorop staat het streven naar een verbetering van de kwaliteit van zorg door het verbinden van praktijk, onderzoek en onderwijs.

Bekijk de nieuwsbrief

 

De master PA-KV breidt uit met 12 opleidingsplekken

8 januari 2018

Per september 2018 hebben we 36 opleidingsplekken voor de Masteropleiding PA klinisch verloskundigen beschikbaar. Dit is een uitbreiding van 12 opleidingsplekken. Die hebben we hard nodig geacht gezien de huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg, de meerwaarde van deze opleiding binnen het vak van de klinische verloskundige zorg en de huidige vraag naar onze opleiding.

We verwachten dat door de huidige uitbreiding grotendeels alle gereserveerde plaatsen kunnen worden ingevuld. Hier gaan we deze maand mee aan de slag.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC