Nieuwsbrief Midwifery Research Network Nederland (MRNN)

19 januari 2018

In december heeft het Midwifery Research Network Nederland (MRNN) een nieuwsbrief uitgebracht. Het MRNN is het onderzoeksnetwerk van de Nederlandse opleidingen Verloskunde met hun onderzoeksafdelingen. Belangrijke partners in het netwerk zijn TNO en Nivel.

Het MRNN heeft tot doel om het verloskundig (midwifery) onderzoek in Nederland te stimuleren, initiëren en organiseren en zo mogelijk te faciliteren. Voorop staat het streven naar een verbetering van de kwaliteit van zorg door het verbinden van praktijk, onderzoek en onderwijs.

Bekijk de nieuwsbrief

 

De master PA-KV breidt uit met 12 opleidingsplekken

8 januari 2018

Per september 2018 hebben we 36 opleidingsplekken voor de Masteropleiding PA klinisch verloskundigen beschikbaar. Dit is een uitbreiding van 12 opleidingsplekken. Die hebben we hard nodig geacht gezien de huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg, de meerwaarde van deze opleiding binnen het vak van de klinische verloskundige zorg en de huidige vraag naar onze opleiding.

We verwachten dat door de huidige uitbreiding grotendeels alle gereserveerde plaatsen kunnen worden ingevuld. Hier gaan we deze maand mee aan de slag.

Scholing ‘Werken met de blauwdruk’

20 december 2017

Om het implementatieproces van standaard zorgpad (blauwdruk) naar operationeel zorgpad te ondersteunen, is aan alle VSV’s in Zuidwest Nederland een geaccrediteerde scholing aangeboden. Uiteindelijk hebben zeven van de negen VSV’s hier gebruik van gemaakt. De scholing aangeboden aan een multidisciplinaire groep van maximaal twaalf deelnemers, bestaande uit leden van het VSV en collega-(geboorte)zorgprofessionals. De scholing is gericht op het werken met het operationeel zorgpad om zo de inbedding van het ontwikkelde zorgpad in de zorgpraktijk te ondersteunen. Daarnaast is er aandacht voor de kernpunten uit de blauwdruk: kwetsbaarheid, psychosociale problematiek, middelengebruik (wat is het, hoe herken je het?) en staat de samenwerking met Veilig Thuis centraal (rol en functioneren Veilig Thuis, advies inwinnen of een melding doen?). Verder biedt de scholing praktische handvatten voor communicatie met kwetsbare zwangeren en het omgaan met weerstand bij de cliënt. Ook buiten onze regio is er belangstelling voor het werken met de blauwdruk. Zo vond onlangs een scholing plaats bij een VSV in Twente! De subsidie vanuit ZonMw om de implementatie van de blauwdruk en het scholingstraject te kunnen uitvoeren is formeel beëindigd per 1 december.

In het kader van de scholing is een factsheet ontwikkeld. Tevens is er een mogelijkheid voor vervolg-scholingen/intervisie (via een externe communicatieadviseur). Bij interesse kunt u contact opnemen met Angelica Venekamp.

Stand van zaken regionaal consortium

20 december 2017

Op meerdere manieren is de afgelopen periode onder de aandacht gebracht dat er vanuit het regionaal consortium een blauwdruk is ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek, inclusief de samenwerking met Veilig Thuis. Een mooi voorbeeld van de bijdrage die de consortia kunnen leveren aan de regionale samenwerking en kwaliteit van geboortezorg is de ondertekening van het Convenant Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren in de Drechtsteden. De blauwdruk is hierbij als ‘kapstok’ gebruikt. Een mooi voorbeeld van wat er met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek kan worden bereikt!

> Bekijk de blauwdruk

Nieuws van ZonMw

20 december 2017

Eind augustus konden bij ZonMw projectideeën voor nieuw onderzoek worden ingediend voor de drie aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. In dat kader heeft het regionaal consortium in juni bijeenkomsten georganiseerd om in kaart te brengen wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen. Bovendien hebben onderzoekers de gelegenheid gekregen om hun projectidee te pitchen en om feedback te vragen. Inmiddels hebben de projectleiders van ZonMw te horen gekregen welk idee mag worden uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Voor de consortiumregio Zuidwest Nederland gaat het om zes projectideeën.

We hebben enkele van onze contactpersonen in de regio benaderd met de vraag of zij willen meelezen / meedenken en de voorstellen van feedback willen voorzien. Deze feedback kunnen de projectleiders meenemen in hun verdere uitwerking. De voorstellen kunnen tot 25 januari bij ZonMw worden ingediend.

Nieuwe bijscholing: “Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening”

17 november 2017

Het RIVM heeft een aantal kwaliteitscriteria vastgesteld voor Counseling Prenatale Screening. Een van die eisen is dat een counselor verplicht is iedere twee jaar een relevante bijscholing met betrekking tot counseling te volgen. De geaccrediteerde opleidingen voor deze cursus hebben gezamenlijk de bijscholing ‘reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening’ opgezet. Via de Verloskunde Academie Rotterdam kun je deze bijscholing volgen.

Meer informatie over de bijscholing

Update wetswijziging BIG t.b.v. de PA

8 november 2017

We zijn erg verheugd met de berichten die we hebben ontvangen over de aanname van de verandering van de wet BIG. Op 12 september stemden de leden van de tweede kamer in met het wetvoorstel. Op deze manier kan de PA, als artikel 3 beroep, opgenomen worden in de wet BIG per 1 januari 2018. Dit is een heugelijk feit omdat het goede mogelijkheden geeft voor het waarborgen van de opgedane kennis tijdens de opleiding. We feliciteren alle PA’s met het behalen van deze mijlpaal!

Voor wie dit nieuws nog niet had gelezen bijgevoegde links geven een samenvatting:

Om dit per 1 januari 2018 ook voor de alumni PA- klinisch verloskundige op de juiste manier te bewerkstelligen en te regelen voor de studerenden, zijn er afgelopen jaar meerdere gesprekken en mailwisselingen geweest met de beroepsvereniging van de PA (NAPA) alumni, VWS en docenten van de opleiding. Er zijn kwaliteitskaders ontwikkeld voor het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) voor elke specialisatie binnen de PA, zo ook voor de PA-klinisch verloskundige. Dit is onder aanvoering van Gea Vije en gezamenlijk met de werkgroep Obstetrie en Gynaecologie van de NAPA gedaan. En het is gebaseerd op het competentieprofiel van de Master PA klinisch verloskundige van de Hogeschool Rotterdam.

Vanuit het ministerie van VWS is berichtgeving gekomen dat de PA-klinisch verloskundige een erkende PA professional is aangezien zij een diploma heeft als PA vanuit een opleidingsinstituut welke NVAO-geaccrediteerd is. Tevens is verduidelijkt dat bij een registratie als PA, de reeds behaalde verloskundige registratie kan blijven bestaan. Dat betekent dat de wettelijke bevoegdheden van de 7 voorbehouden handelingen van de PA, naast de verloskundige voorbehandelingen gevoerd kunnen worden door elke PA- klinisch verloskundige.

Inzichten en verduidelijkingen worden aan de alumni en studenten gegeven op 21 november 2017. Aanmelden kan via pakvalumni@gmail.com.

Update nieuwe master KV

8 november 2017

Vanuit Hogeschool Rotterdam wordt gezamenlijk met de KNOV en NVOG en het docententeam hard gewerkt voor het indienen van de Toets Nieuwe Opleiding bij het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO). Na de eerste beoordeling hopen we in het voorjaar gevisiteerd te worden. Afhankelijk van de bezwaarprocedure over de bekostiging bij ministerie van OC&W hopen we te starten. Dit zal op z’n vroegst 1 september 2019 zijn.

De ontwikkeling Masteropleiding Klinisch Verloskundige is gestart in 2016 op verzoek van de beroepsverenigingen NVOG en KNOV. Vanuit de Hogeschool Rotterdam wordt het inhoudelijk programma geschreven, en ondertussen in samenwerking met Academie Verloskunde – Maastricht (AV-M) Zuydhogeschool.

Meer informatie


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC