Artikel: De enige erkende masteropleiding voor Klinisch Verloskundigen

21 juni 2018

De afgelopen jaren werd er onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de MPA-KV. De uitkomsten van ondertussen meer dan 10 jaar opleiden werden geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie van artikel met als titel: “De enige erkende masteropleiding voor klinisch verloskundigen”,. Deze publicatie werd onlangs gepubliceerd in het NTOG.

Het artikel is een mooi afscheidscadeau van (en voor) onze oud-collega’s Evelien Cellissen en Rudy Rijke. En het is geschreven samen met prof. Dr. Eric Steegers, onze jarenlange vaste samenwerkingspartner van het Erasmus MC en met prof. Dr. Fedde Scheele, onze vaste voorzitter van de adviesraad.

> Bekijk het artikel

Artikel: Woman-centered care 2.0: Bringing the concept into focus

6 juni 2018

Een van de speerpunten van de opleiding verloskunde is woman-centred care. Maar wat is dit precies? Vanwege het ontbreken van een eenduidige (werk)definitie van woman-centred care, zowel in de verloskundige praktijk als in het verloskundig onderwijs en onderzoek, hebben we binnen het lectoraat Transities in Zorg op gestructureerde wijze een woman-centred care definitie ontwikkeld op basis van praktijk-gerelateerd onderzoek. Door implementatie van deze definitie in theoretisch en praktisch onderwijs, kan op een eenduidige manier het concept en de kerncomponenten gehanteerd worden door zowel VAR studenten, docenten en stagebegeleiders.

Lees het artikel

Film blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ – kwetsbare zwangeren

19 maart 2018

Vanuit het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld. Deze blauwdruk kan worden gebruikt als raamwerk bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren.

Met financiering van ZonMw is nu ook een filmpje ontwikkeld. Deze film heeft als doel om VSV’s die dat willen, te ondersteunen bij het implementeren van de blauwdruk binnen het VSV. De film is ontwikkeld als gevolg van de vele positieve reacties op de blauwdruk en de verzoeken vanuit verschillende VSV’s in Nederland om met de blauwdruk aan de slag te kunnen gaan.

De film is te vinden via:
http://www.regionaalconsortium.nl/nl/blauwdruk/ 

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

9 februari 2018

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Complex thema

Kwetsbare zwangeren vormen een belangrijk en complex thema in de dagelijkse praktijk van de geboortezorg. Het is niet altijd makkelijk om kwetsbaarheid te herkennen, kwetsbare vrouwen annuleren vaker hun afspraken met verloskundigen en er zijn veel professionals betrokken. In Nederland is de zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen versnipperd en daarom is het onduidelijk voor geboortezorg professionals welke interventies er zijn en of die interventies effectief zijn.

Samenwerking

Het lectoraat heeft samen met de bachelor en master opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam en vele partners deze aanvraag ingediend om uitwisseling van kennis en vaardigheden rondom kwetsbare zwangeren mogelijk te maken en zo van elkaar te leren. De partners zijn onder andere verloskundige praktijken in de regio Zuidwest Nederland en zes collega-hogescholen/universiteiten in Europa. Deze opleidingen hebben een verloskundige praktijk of praktijkpartner betrokken, waardoor verbinding met de praktijk en ook tussen onderwijs en praktijk gewaarborgd is. Verder zijn diverse partners als adviseur betrokken bij dit project waaronder de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, het Erasmus MC en de  lector internationalisering van Hogeschool Rotterdam.

Het project ‘Vulnerable pregnant women throughout Europe; Exchanging knowledge and best practices from midwifery practices throughout Europe to improve quality of midwifery care’ gaat in april 2018 van start met een duur van minimal twee jaar.

De betrokken verloskundige praktijken in Nederland zijn:

 • Verloskundigenpraktijk ‘Een Goed Begin’ (Rotterdam)
 • Verloskundigenpraktijk Charlois (Rotterdam)
 • Verloskundigenpraktijk de Singel (Dordrecht)
 • Verloskundigenpraktijk Lucina (Dordrecht)
 • MeM Verloskundigen (Delfgauw (VSV Delft))
 • Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas (Rotterdam, Hoogvliet)

De betrokken hogescholen/universiteiten zijn:

 • Artesis Plantijn University Antwerp (België, Antwerpen)
 • Artevelde University College Ghent (België, Gent)
 • Turku University of Applied Sciences (Finland, Turku)
 • University of Milano Bicocca (Italië, Milaan)
 • State Higher Vocational School (Polen, Koszalin)
 • Escola Superior de Enfermagem de Lisbon (ESEL) – Lisbon Nursing School (Portugal, Lissabon)

Nieuwsbrief Midwifery Research Network Nederland (MRNN)

19 januari 2018

In december heeft het Midwifery Research Network Nederland (MRNN) een nieuwsbrief uitgebracht. Het MRNN is het onderzoeksnetwerk van de Nederlandse opleidingen Verloskunde met hun onderzoeksafdelingen. Belangrijke partners in het netwerk zijn TNO en Nivel.

Het MRNN heeft tot doel om het verloskundig (midwifery) onderzoek in Nederland te stimuleren, initiëren en organiseren en zo mogelijk te faciliteren. Voorop staat het streven naar een verbetering van de kwaliteit van zorg door het verbinden van praktijk, onderzoek en onderwijs.

Bekijk de nieuwsbrief

 

De master PA-KV breidt uit met 12 opleidingsplekken

8 januari 2018

Per september 2018 hebben we 36 opleidingsplekken voor de Masteropleiding PA klinisch verloskundigen beschikbaar. Dit is een uitbreiding van 12 opleidingsplekken. Die hebben we hard nodig geacht gezien de huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg, de meerwaarde van deze opleiding binnen het vak van de klinische verloskundige zorg en de huidige vraag naar onze opleiding.

We verwachten dat door de huidige uitbreiding grotendeels alle gereserveerde plaatsen kunnen worden ingevuld. Hier gaan we deze maand mee aan de slag.

Scholing ‘Werken met de blauwdruk’

20 december 2017

Om het implementatieproces van standaard zorgpad (blauwdruk) naar operationeel zorgpad te ondersteunen, is aan alle VSV’s in Zuidwest Nederland een geaccrediteerde scholing aangeboden. Uiteindelijk hebben zeven van de negen VSV’s hier gebruik van gemaakt. De scholing aangeboden aan een multidisciplinaire groep van maximaal twaalf deelnemers, bestaande uit leden van het VSV en collega-(geboorte)zorgprofessionals. De scholing is gericht op het werken met het operationeel zorgpad om zo de inbedding van het ontwikkelde zorgpad in de zorgpraktijk te ondersteunen. Daarnaast is er aandacht voor de kernpunten uit de blauwdruk: kwetsbaarheid, psychosociale problematiek, middelengebruik (wat is het, hoe herken je het?) en staat de samenwerking met Veilig Thuis centraal (rol en functioneren Veilig Thuis, advies inwinnen of een melding doen?). Verder biedt de scholing praktische handvatten voor communicatie met kwetsbare zwangeren en het omgaan met weerstand bij de cliënt. Ook buiten onze regio is er belangstelling voor het werken met de blauwdruk. Zo vond onlangs een scholing plaats bij een VSV in Twente! De subsidie vanuit ZonMw om de implementatie van de blauwdruk en het scholingstraject te kunnen uitvoeren is formeel beëindigd per 1 december.

In het kader van de scholing is een factsheet ontwikkeld. Tevens is er een mogelijkheid voor vervolg-scholingen/intervisie (via een externe communicatieadviseur). Bij interesse kunt u contact opnemen met Angelica Venekamp.

Stand van zaken regionaal consortium

20 december 2017

Op meerdere manieren is de afgelopen periode onder de aandacht gebracht dat er vanuit het regionaal consortium een blauwdruk is ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek, inclusief de samenwerking met Veilig Thuis. Een mooi voorbeeld van de bijdrage die de consortia kunnen leveren aan de regionale samenwerking en kwaliteit van geboortezorg is de ondertekening van het Convenant Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren in de Drechtsteden. De blauwdruk is hierbij als ‘kapstok’ gebruikt. Een mooi voorbeeld van wat er met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek kan worden bereikt!

> Bekijk de blauwdruk

Nieuws van ZonMw

20 december 2017

Eind augustus konden bij ZonMw projectideeën voor nieuw onderzoek worden ingediend voor de drie aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. In dat kader heeft het regionaal consortium in juni bijeenkomsten georganiseerd om in kaart te brengen wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen. Bovendien hebben onderzoekers de gelegenheid gekregen om hun projectidee te pitchen en om feedback te vragen. Inmiddels hebben de projectleiders van ZonMw te horen gekregen welk idee mag worden uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Voor de consortiumregio Zuidwest Nederland gaat het om zes projectideeën.

We hebben enkele van onze contactpersonen in de regio benaderd met de vraag of zij willen meelezen / meedenken en de voorstellen van feedback willen voorzien. Deze feedback kunnen de projectleiders meenemen in hun verdere uitwerking. De voorstellen kunnen tot 25 januari bij ZonMw worden ingediend.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC