Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Verloskunde leidt studenten in vier jaar op tot eerstelijns verloskundige. Deze opleiding is in 2008 overgegaan van SROV naar Hogeschool Rotterdam. Onze studenten hebben een afwisselend programma waarbij kennisoverdracht wordt afgewisseld met veel stageperiodes in de praktijk en bij ketenzorgpartners. Om af te studeren voeren studenten een onderzoek uit, ze worden hierbij – in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie – intensief begeleid.

Visie op het onderwijs

We willen verloskundigen opleiden die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan de continu veranderende wereld om ons heen. We leiden onze studenten daarom zo dicht mogelijk op bij de praktijk. Kennis, vaardigheden en beroepshoudingen worden integraal aangeleerd door de studenten zoveel mogelijk aan echte beroepstaken en problemen te laten werken.

Ontwikkeling van onze bacheloropleiding

Levenslang leren, evidence based medicine en innovatie zijn vanzelfsprekend in de ontwikkeling van onderwijs en beroep. We investeren daarom voortdurend in interactie met de praktijk. De kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie wordt voortdurend verbeterd op basis van evaluaties en nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunt onderwijs

Sociaal constructivisme is het uitgangspunt van ons onderwijs. Het onderwijs is georganiseerd rondom de beroepstaken van de verloskundige. Studenten werken aan integrale opdrachten, afkomstig uit de beroepspraktijk. Ze bouwen samen met andere studenten kennis en vaardigheden op en leren actief van inzichten. De rest van het onderwijs staat ten diensten van deze opdrachten.

Stage

Ook tijdens de stage is het sociaal constructivisme ons uitgangspunt. We sturen onze studenten aan om zelf doelen te stellen. We begeleiden ze bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De student gaat na over welke kennis en vaardigheden ze al beschikt en wat ze nog wil/moet leren om bekwaam te zijn als verloskundige.

Toetsing

De competentie en kennisontwikkeling wordt op twee manieren getoetst. Zo worden kennis- en vaardigheidstoetsen afgenomen. Voor deze toetsen behalen studenten studiepunten. Kenmerkend voor het sociaal constructivisme is het afnemen van diagnostische toetsen. Studenten kunnen hiervoor niet zakken of slagen. Ze krijgen feedback op hun prestaties. Dit is een belangrijk leermoment.

Interprofessioneel leren

Onze studenten wordt tevens geleerd om gebruik te maken van de expertise van andere professionals binnen de keten van geboortezorg. Hiervoor is gestart met interprofessioneel onderwijs. Zo wordt onder andere samengewerkt met de bachelor Medische Hulpverlening. Studenten leren op deze manier interprofessioneel samen te werken en kunnen zo de transfer maken naar de beroepspraktijk.

Visie op verloskunde

Een gezonde moeder en een gezond kind is in onze visie het doel van de verloskundige zorgverlening. Daarbij moet het handelen van de verloskundige gericht zijn op de veiligheid (risicoprofiel) van moeder en kind en op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van beiden.

Client centered care als uitgangspunt

Wij beschouwen de vragen van en de zorg voor de cliënt als hét uitgangspunt voor het verloskundig handelen. We hebben ervoor gekozen ons te profileren met onze opvattingen over ‘client centered care’. Respect voor de autonomie van de vrouw is hierbij het uitgangspunt. Dit zonder de verantwoordelijkheid voor keuzes eenzijdig bij haar neer te leggen (shared decision making).

Interprofessioneel samenwerken

Wij vinden verloskundig onderzoek binnen de hele keten belangrijk. Participeren in onderzoek en evidence based werken moet naast samenwerken in de keten vanzelfsprekend zijn voor hedendaagse verloskundigen. Dit is nodig om goede verloskundige zorg in de eerste- en tweedelijn te behouden, te verbeteren en om het vak verder uit te kunnen breiden (in fertiele levensfase).


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC