Masteropleiding

Wij bieden als enige verloskunde academie de masteropleiding Physician Assistant – klinisch verloskundige (MPA-KV) aan. Deze opleiding biedt verdieping in de verloskunde, verbreding van medische kennis, verdere wetenschappelijke scholing en persoonlijke ontwikkeling. We leren de verloskundige om medische kennis en vaardigheden op hbo-masterniveau te combineren en te integreren. Na het volgen van de opleiding is zij uitgerust met kennis en vaardigheden waarmee zij het eigen medisch handelen wetenschappelijk kan onderbouwen en beargumenteren in complexe situaties.

Speerpunten onderwijs

De speerpunten van onze master zijn de komende jaren vooral gericht op kwaliteitszorg, obstetrische triage en wetenschappelijk onderzoek. Dit is gebaseerd op de visie van ons docententeam op de masteropgeleide physician assistant klinisch verloskundige.

Visie op de masteropgeleide klinisch verloskundige

In onze visie speelt de masteropgeleide physician assistant klinisch verloskundige een centrale rol in de verloskundige kliniek en in de ketenzorg. De physician assistant klinisch verloskundige is in staat om ook in complexe verloskundige situaties verantwoordelijkheid te nemen voor haar rol: zelfstandig en initiatief nemend in interdisciplinair overleg en in samenwerking met andere zorgverleners.

Gelijkwaardig en zelfstandig bevoegd zorgprofessional

De physician assistant klinisch verloskundige is vanuit haar specifieke vakgebied een gelijkwaardige gesprekspartner en zelfstandig bevoegde partner voor gynaecologen, gynaecologen in opleiding en eerstelijns verloskundigen. Het gaat dan om diagnostiek, beleid en behandeling tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed met medische indicatie.

Kennis

De physician assistant klinisch verloskundige heeft kennis van pathologie rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Ook heeft zij kennis en vaardigheden ten aanzien van acute situaties en in begeleiding van patiënten met een verhoogd risico. De physician assistant klinisch verloskundige combineert en integreert haar kennis en vaardigheden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze.

Taken

Om de zorg in de verloskundige kliniek en in de ketenzorg te optimaliseren is de physician assistant klinisch verloskundige in staat om inwerkprogramma’s te verzorgen aan gynaecologen in opleiding en overige collega’s, protocollen te beheren en up-to-date te maken en projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Ook speelt zij een rol in het borgen van kwaliteitszorg. Verder ontwerpt en geeft zij theoretisch en praktisch onderwijs aan de in de geboortezorg keten werkende professionals.

Profilering

Goede samenwerking met de eerste lijn en in de tweede en derde lijn is belangrijk, zowel in de dagelijkse praktijk als in acute situaties. De physician assistant klinisch verloskundige heeft hierbij speciaal aandacht voor psychosociale zorg en begeleiding, waarbij communicatieve vaardigheden, casemanagement en inzichten in begeleidingstrajecten bij niet-medische risicofactoren worden uitgewerkt. Op deze wijze profileert de physician assistant klinisch verloskundige zichzelf en haar beroepsgroep op weg naar een integrale verloskundige zorg.

Wetenschappelijke basis

De physician assistant klinisch verloskundige is in staat bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek voor de kliniek op waarde en beperkingen te toetsen. Ook is zij in staat deze te integreren met haar verloskundige ervaring en met de waarden en wensen van patiënten, zodat tot een optimale evidence based zorg gekomen kan worden. Daarnaast heeft de physician assistant klinisch verloskundige voldoende wetenschappelijke basis om te participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC