Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

  • Status: Lopend
  • Categorie: Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg
  • Collega's: Hanneke Torij
  • Datum: 2011

Introductie

De Verloskunde Academie Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor wat betreft verloskunde onderwijs en onderzoek. Onderzoek is hierbij ingebed in een gezamenlijke academische werkplaats (de Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid) waar het lectoraat Verloskunde & Geboortezorg van Kenniscentrum Zorginnovatie en de vakgroep verloskunde & gynaecologie van het Erasmus MC aan zijn verbonden.

Introductie

Binnen de academische werkplaats draait het om het verbeteren van de zorg in de gehele verloskundige keten (- 9 maanden t/m 4 jaar). Zorgverleners (zoals onder andere verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen), docenten, onderzoekers en studenten wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, onderzoek en onderwijs gaan in de academische werkplaats ‘hand in hand’.

Deze werkwijze kan als volgt schematisch worden weergeven (zie afbeelding).

Omdat de academische werkplaats zich bevindt op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en praktijk, is snelle kennisdeling mogelijk. Docenten en studenten zijn direct betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Verloskundigen kunnen onderzoeksresultaten implementeren in hun praktijk. Dat betekent meerwaarde voor zowel de verloskundige zorgverleners als de studenten en onderzoekers.