FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op de veel gestelde vragen over de Verloskunde Academie Rotterdam. Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 010-794 42 41 of per mail via info@va-r.nl

Algemeen

 1. Welke opleidingen vallen onder de VAR?
  De VAR is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor wat betreft verloskundig onderwijs en onderzoek. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding Verloskunde, de master Physician Assistent – Klinische Verloskunde en de Academische Werkplaats Geboortezorg en Perinatale Gezondheid.

Bachelor

 1. Is de bachelor Verloskunde ook in deeltijd te volgen?
  Nee, de bachelor Verloskunde wordt door Hogeschool Rotterdam alleen als voltijdstudie aangeboden.
 2. Waar kan ik meer informatie vinden over de kosten van de opleiding?
  Meer informatie over de kosten van de opleiding zijn te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 3. Hoeveel studiepunten moet een student minimaal in het 1e studiejaar behalen?
  Een student moet minimaal 48 van de 60 studiepunten hebben behaald om aan het einde van het 1e studiejaar de opleiding te kunnen vervolgen.
 4. Wanneer zijn de open dagen voor Verloskunde?
  De actuele data voor de open dagen zijn te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 5. Zijn de stages dicht bij huis?
  Het is niet altijd mogelijk om een stage in de buurt van de woonplaats in te plannen.
 6. Voor wanneer moet ik mij aanmelden voor deze studie?
  De uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 7. Hoe moet ik mij aanmelden voor deze studie?
  Voor de bacheloropleiding geldt een selectieprocedure. Op de website van Hogeschool Rotterdam staat de aanmelding- en selectieprocedure omschreven.

Master

 1. Wordt de master PA – Klinisch Verloskundige ook elders in het land aangeboden?
  Nee, de master PA – Klinisch Verloskundige wordt alleen aangeboden door Hogeschool Rotterdam.
 2. Zijn er ook informatieavonden voor de master PA – Klinisch Verloskundige?
  Tijdens de Master Experience van Hogeschool Rotterdam is de master PA – Klinisch Verloskundige aanwezig. Kijk voor de actuele data op de website van Hogeschool Rotterdam.
 3. Hoe en tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de masteropleiding?
  Kijk voor de actuele informatie hierover op de website van Hogeschool Rotterdam.
 4. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
  Kijk voor de actuele toelatingsvoorwaarden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 5. Wat is de studiebelasting?
  De opleiding is duaal, wat inhoudt dat de student niet alleen leert op de hogeschool, maar ook door op de werkvloer activiteiten uit te voeren. De studiebelasting bedraagt minimaal 40 uur per week. Meer informatie over de verdeling van deze studiebelasting is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 6. Wat doet een leermeester?
  De student moet over een leermeester beschikken om deze opleiding te kunnen volgen. Dit is een specialist/gynaecoloog op de werkplek. Hij/zij heeft als taak om de student te begeleiden op de werkplek en biedt de gelegenheid de verschillende competenties te ontwikkelen. Meer informatie over de leermeester is te vinden op onze website.
 7. Hoe kan ik leermeester worden?
  Een leermeester is een medisch specialist die werkzaam is op de afdeling waar de student opgeleid wordt en in het specialisme waarin de student opgeleid wordt. Voor de MPA-KV betekent dit dat de leermeester een gynaecoloog is met obstetrische specialisatie. De leermeester moet affiniteit hebben met opleiden van professionals. Het volgen van een teach-the-teacher training die aangeboden wordt door de opleiding is verplicht mits deze nog niet gevolgd is.
 8. Wat is de inhoud van het onderwijs?
  Informatie over de masteropleiding PA – Klinisch Verloskundige is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 9. Kom ik als werkgever van de student in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten?
  De werkgever komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Actuele informatie over deze tegemoetkoming(en) is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 10. Wat voor stages loopt de student?
  De student besteedt tijdens de opleiding in totaal 60 dagen aan stages. Voor de verdieping in de verloskundige discipline loopt de student een stage gynaecologie en een stage echoscopie. Om de praktijkervaring verder te verbreden op het terrein van algemene pathologie worden minimaal 3 verschillende keuzestages gelopen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 11. Wat is een Physician Assistant?
  Het beroep Physician Assistant (PA), dat zijn oorsprong heeft in de Verenigde Stagen, is in 2000 in Nederland geïntroduceerd. Het voorziet in de behoefte van het ministerie van VWS om de zorg efficiënter in te zetten onder andere door het invoeren van taakherschikking. De PA is een medisch professional functionerend op HBO-masterniveau die geprotocolleerd of onder supervisie van een arts een aantal medische taken op zich kan nemen. Dit is eigenlijk de vorm waarin de klinisch verloskundige binnen het ziekenhuis al geruime tijd werkzaam is. De physician Assistant is per 2017 een BIG geregistreerd beroep.
 12. Hoe staat de PA in het BIG geregistreerd?
  De PA is per 1 september 2018 opgenomen in de wet BIG. Hiermee heb je een wettelijk beschermde beroepstitel, zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen en val je onder het tuchtrecht. Je moet hiernaast ook geregistreerd blijven als verloskundige in het BIG-register, zodat je bevoegd blijft om de verloskundige voorbehouden handelingen uit te mogen voeren.

Onderzoek

 1. Wat is een lector
  Een lector is een expert in een bepaald vakgebied en geeft leiding aan een lectoraat. De lector initieert en coördineert onderzoek dat voorkomt uit een vraag of een probleem dat speelt in de beroepspraktijk. Kennis en oplossingen die worden ontwikkeld vanuit dit onderzoek worden ingebed in het onderwijs en in de praktijk. Daarmee heeft de lector een belangrijke taak in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.
 2. Wat is een lectoraat?
  Een lectoraat is een onderzoeksgroep bij een hogeschool. Vanuit een lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Dat betekent dat vragen of problemen die in de praktijk spelen centraal staan. Onderzoek dient als middel om kennis te vergaren en oplossingen te ontwikkelen voor de praktijk. Deze kennis en oplossingen worden bovendien meteen ingebed in het onderwijs. Zo is er altijd een verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Hogeschool Rotterdam.
 3. Wat is het verschil tussen de Academische Werkplaats Geboortezorg en Perinatale Gezondheid en de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)?
  In de academische werkplaats komt de expertise en het netwerk op het gebied van onderzoek bij het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam samen. De academische werkplaats is tevens onderdeel van de VAR die daarnaast ook de bacheloropleiding Verloskunde en de master Physician Assistent – Klinisch Verloskundige bevat.
 4. Is er een overzicht waarin staat welke wetenschappelijke onderzoeken er worden uitgevoerd?
  Op de website van het regionaal consortium vindt u een overzicht van de onderzoeksprojecten die onder het regionaal consortium vallen. Op deze site vindt u ook informatie over alle lopende onderzoeken in de regio Zuidwest Nederland op het gebied van verloskunde en geboortezorg. In dit overzicht worden alle langlopende onderzoeken weergegeven. De afstudeeronderzoeken van zowel de verloskunde studenten als de klinisch verloskundigen staan niet in dit overzicht.
 5. Kan ik als organisatie een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren door een student van de VAR?
  Het is heel goed mogelijk om als organisatie onderzoek uit te laten voeren door studenten. De opleiding Verloskunde en het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg zijn altijd opzoek naar relevante praktijkvragen voor bijvoorbeeld afstudeeropdrachten. Om de mogelijkheden verder te bespreken, kunt u contact opnemen met de coördinator van de afstudeeropdrachten binnen de opleiding verloskunde: Truus Verburgt-Doeleman (g.h.m.verburgt.doeleman@hr.nl) of de lector van het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg: Hanneke Torij (h.w.torij@hr.nl).

Bij- en nascholingen

 1. Wat zijn de cursusdata voor de vier modulen stagebegeleiding?
  De actuele data voor deze modulen zijn te vinden op onze website.
 2. Kan de VAR helpen bij mijn herregistratie in het BIG register?
  Ja, door de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) zijn de stappen tot en met het startassessment ondergebracht bij de VAR en Hogeschool Rotterdam – Instituut voor Gezondheidszorg. Meer informatie vind je op onze website.

Stagebegeleider

 1. Ik wil graag stagebegeleider worden, kan dat?
  Voor onze bacheloropleiding zijn wij altijd opzoek naar deskundige en gemotiveerde stagebegeleiders die kunnen zorgdragen voor een optimale leeromgeving voor de student, ingepast in uw werkomgeving. Meer informatie vindt u op onze website.
 2. Uit hoeveel uur stage bestaat een stageweek van een student?
  Tijdens het leren in de eerstelijns praktijk is de student gedurende 40 uur, verdeeld over vijf stagedagen, aanwezig op het praktijkadres. De student doet alle soorten diensten in deze 5 dagen. Tijdens de stage in het ziekenhuis draait de student in 32 uur alle soorten diensten mee (dag, avond, nacht en weekend).
 3. Mag een student aanwezigheidsuren rekenen voor het op wacht staan tijdens de dienst in de verloskundige praktijk?
  Soms kan het zo zijn dat een student enkele uren tekort komt omdat het rustig is in de praktijk. Als het ondanks alle inzet niet mogelijk is aan de aanwezigheidsuren te komen mogen de bereikbaarheidsuren gedeeltelijk meetellen als stagebelastingsuren. Dit betekent dat wanneer de student tijdens de nacht bereikbaar is geweest (zonder opgeroepen te zijn) zij 2 uur mag rekenen voor het oproepbaar staan in de nacht. Dit geldt niet voor overdag.
 4. Mogen de studenten zelf stageplaatsen regelen?
  De opleiding regelt de stageplaatsen en wijst ze toe aan de studenten, tenzij in de studiewijzers anders is aangegeven. De student benadert zelf, zonder toestemming van stagecoördinatie VAR, geen verloskundige praktijk of zieken­huis om een stage te lopen.

De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC